CSR CSR

Lời cảm ơn đến Việt Nam
Học bổng cho học sinh Việt Nam

Học bổng Plus Vietnam
Học bổng hỗ trợ học sinh tiểu học trong nước

Số lượng/năm:
100 học sinh
Đối tượng:
Học sinh tiểu học trong địa bàn tỉnh Đồng Nai

Năm 2013, bằng tấm lòng tri ân đến Việt Nam, chúng tôi đã thành lập quỹ học bổng PLUS VIETNAM SCHOLARSHIP với mong muốn đóng góp vào công cuộc nuôi dưỡng nên những nhân tài tương lai cho Việt Nam. Hoạt động này cũng đã được giới báo chí và truyền thông đưa tin.

Bản quyền thiết kế hogoWeb.com Xem tin tức tại Kiểm tra nhanh